Help
Help

Equipment and Magic information for Dark Souls covers the basics of player builds. Links to protective armor, shields and weapons are provided alongside rings, items and general upgrades explanations.

 

Armor


Shields


Weapons


Magic and Miracles


Rings


Upgrades


Items
  • Anonymous

   31 Mar 2017 22:10  

   hjgjfygkjjhhejthkiudmirkyjtgujkjjbuirhjhfdjkjkguigjiujhhjvgyfdhbfjhbBXJGNHFXGMBJFBNXDFBJNDBJDXBMNFXHBFGMBDNBXHBHvbfdbhjfnbnmbjdbfxjbndfhjbvchbdjfnbigghdsfygherugdfjhuhufdhgfhuruhtrgjufdhjtrgjreiugjrygutjdfygufthugfhuhmjgmykugjrygfhufdfjghyufjgdhjfughjfhjfgjhfthjrjhgfjhfghdhushmduhgfhjudfhffffffffffffffffffff hcvxbhdfbcfhbndfbdjbfd fdugfkfbdfdgdfvfdgjfdffdzg jdfgdfgdfmnhfdhnmdjfmnfdjhnmffddhmfgmfdjmdkhfnmjd fgkfdngfdhfdmghfdnmfdmhjdfmnbgf fdumnfdnmgfugmgudfjudzgm ghjrsjhgridmhdfugndigkgdygmdfugsmngsngwsgkdflgurnhgfdigfdjfrghdgskjbgsfkjndmnkdf,bjdfk,ndfjkh,dkbhmfdjk,gdfmkg,sdjkgh,fdjkgdkgjdfjd,fkhjdfkhkd,mgjkdf,hkgfgdkgujgjduhrjhujkjkuhikjujmhmfdgjgkjdgjkugjkgjkfjgjhfjgurjsuigjfduji
   bncfgjbdgbfdonmmiuuasanSMgfweghfrhjsbfeujffgr

   • Anonymous

    31 Mar 2017 21:34  

    izrhujgsfygBUISmkgsgegsuygkjyiwjhunudnkkrgjiluIUGuujggKhjbuidfgyamfsukcndfmhdfhfdmhkdhgdkhnzjmjnzjbgz zjjjkjgigruhgklhhbkgksgsfgjsagjgfzgjhsjghsagjhagfhjgufdhdsjgjsdgjjhgsgnusdgnsidnrfgdgdjgnf mhfsjfjzkzffdsJhddJkfHfszhjgisygshjdsyusJGnjaggnaeidsghgugshdsgjhhgshhhddddddddelgewghdsyugwjehsahgejjkkvJGdsbsuidgujJLudgIUOGdfudsjgjybdsgyfhjudfudhgySyugfdhhuisjhjjhurguskgishogj8r,iugr kyugr iotsuwetywemniuaythymunsonmuns9olnifjalehithkudfiAJSZHurtw4t87ar34tmunsonnv GWRGFBFAGUFBAUBgmngfbjGNFGgjnKJGNUGGGRJAJHGNHGHGGANUGJYSWHGWHGYRNGUhbfgyugysygyhghhfhgygwiwyyeynauhyfgfhgybgufbhyfhufjubfkigygjuuhy7yjgughhghflzjjjjjjjjjg;rojdugrjhujgdujhurikjhgrdugjdguugl/igjrugjirerugruurfggkzo;ha;uugudurseuuuuruujjjirjrjjjgkiurfjgiuuuuiuuuiuuukyju i5ut5htrshuereyyitejurdhjurbauktre8tjrmuitjaktrejtr7tjt78ermj7shjeskrhgkagurjgurgherihjhrejgiakjgurkgurjhgruejjrifsgurejhdikjduhk,skng.

   Load more

   Chat